8
නගර
33
වාර්තා
981240
රුපියල්

නවතම වාර්තා

 • අවංක නිළධාරියා
 • 1 month ago
 • 146 views

Spartan Keto - Popular Weight Loss Pills

වාර්තා කරනු ලැබුවේ January 07, 2019 from Ambalangoda , Southern  ι Report #196215

Spartan Keto Believe it or not lemons and in turn lemon juice also contains calcium, which is great for your bones and teeth. With the amount of magne...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 4 months ago
 • 530 views

Immigration officer asking for money

වාර්තා කරනු ලැබුවේ October 06, 2018 from Colombo , Western  ι Report #190429

What a shame to your country. Officer's doing this should be kick out! Asking for money, what a shame. If you are a tourist and they know you are asia...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 5 months ago
 • 619 views

CORRUPTION

වාර්තා කරනු ලැබුවේ September 25, 2018 from Colombo , Western  ι Report #189729

Dear Team, I would like to bring in to your knowledge about my experience visiting your country. At first i was so excited to step in to the ground o...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 5 months ago
 • 642 views

Corrupt Immigration Officers

වාර්තා කරනු ලැබුවේ September 25, 2018 from Colombo , Western  ι Report #189728

Dear Team, I would like to bring in to your knowledge about my experience visiting your country. At first i was so excited to step in to the ground o...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 9 months ago
 • 649 views

Human Rights commission

වාර්තා කරනු ලැබුවේ May 14, 2018 from Jaffna , Northern  ι Report #182605

I went to human rights commission jaffna.complaint against human rights issue against my work place but she asked me 25000/- she is name is Rajanayag...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 11 months ago
 • 719 views

Immigration officer taken bribe today

වාර්තා කරනු ලැබුවේ March 26, 2018 from Katunayake , Western  ι Report #180374

Today the immigration bribed 250USD from my 5 filipino clients even they had all requirements to visit Sri Lanka please do take action against this is...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 11 months ago
 • 889 views

Extortion of money for a supposed to be free visa.

වාර්තා කරනු ලැබුවේ March 25, 2018 from Colombo , Western  ι Report #180335

PATKA Jaryawardena IMMIGRATION OFFICER March 25, 2018 3am Arrival of Sri Lankan Airport I was on the line, when the immigration officer examined my ...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 2 years ago
 • 1790 views

I paid the bribe to motor traffic at pottuvil

වාර්තා කරනු ලැබුවේ March 11, 2017 from Ampara , Eastern Kalmunai  ι Report #157419

At the time the police standing near the police station, pottuvil to lahugala road that apapproximately 2. 5km between the traffic and pottuvil police...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 2 years ago
 • 2075 views

Traffic violation

වාර්තා කරනු ලැබුවේ October 23, 2016 from Ambalangoda , Southern  ι Report #130568

I was looking to overtake on the Galle Road and crossed the single line. However noticing the line I got back on to the lane. But had to bribe to avo...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 3 years ago
 • 2508 views

Certificate of conformity

වාර්තා කරනු ලැබුවේ August 09, 2016 from Wattala , Western  ι Report #116316

Technical officer and PHI - jayakodi from wattala Pradesh Saba .I paid the price to obtain the coc for a bank loan. I paid this to the broker Mr Gam...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 3 years ago
 • 2490 views

Issuring new passport in one day service

වාර්තා කරනු ලැබුවේ May 03, 2016 from Colombo , Western  ι Report #102725

Mmy passport was expaired and then I applied through one day service paying Rs. 10,000. one officer suggested me to pay an additional Rs.1000 to ge...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 3 years ago
 • 2520 views

Paid bribe

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 27, 2016 from Colombo , Western  ι Report #102089

I PAID A BRIBE IN COLOMBO AIRPORT....Read more

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 3 years ago
 • 2415 views

Mage mila hari adhikai

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 21, 2016 from Colombo , Western  ι Report #101372

Https://www.youtube.com/watch?v=VhB5a6NwfdM Middle and the last part of the discussion reveals a lot............Read more

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 3 years ago
 • 2502 views

Underhand trasactions

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 21, 2016 from Colombo , Western  ι Report #101368

Https://www.youtube.com/watch?v=MEAnkVmL1Jg True or fales? ...Read more

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 3 years ago
 • 2387 views

Fake deeds and plans adjusted

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 15, 2016 from Wattala , Western  ι Report #100745

The Araliya hotel in Wattala has been taking over properties at a rate in the area. We have found out that it involves a lot of fake deeds and bribes ...Read more

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 3 years ago
 • 2345 views

No action from police for 4 months to stop disturbance

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 13, 2016 from Wattala , Western  ι Report #100470

I live in Wattala and this has been a peaceful place for many years. There is this villa which opened about 3 or 4 months ago and they have vey loud p...Read more

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 3 years ago
 • 2743 views

Cinnamon Garden Police

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 12, 2016 from Colombo , Western  ι Report #100383

I was stopped by a Police Officer of above Police on the above date at 12.25 pm saying that i didn't stopped at pedestrian crossing near BMICH . This...Read more

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 3 years ago
 • 3091 views

I experienced a courteous customer service!

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 06, 2016 from Sri Jayawardenapura Kotte , Western  ι Report #99769

I experienced a courteous and efficient service when I went to change the name in the water bill, this National Water Supply and Drainage Board is sit...Read more

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 3 years ago
 • 2661 views

එක්දින සේවාව යටතේ ගමන් බලපත්‍රය දීර්ඝ කිරීම

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 06, 2016 from කොළඹ , බස්නාහිර  ι Report #99766

එක්දින සේවාව යටතේ රු.7000 ක් ද ගෙවා ගමන් බලපත්‍රය දීර්ඝ කිරී...Read more

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 3 years ago
 • 2245 views

Special approval for building on beach

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 05, 2016 from Wattala , Western  ι Report #99632

I was trying to build my restaurant close to the beach and I was told it's not permitted and no approvals can be given then how do these people do thi...Read more