• අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
  • 6 years ago
  • 7441 අදහස්

Issuring new passport in one day service

වාර්තා කරනු ලැබුවේ May 3, 2016 වෙතින් Colombo , Western  ι Report #102725

Mmy passport was expaired and then I applied through one day service paying Rs. 10,000. one officer suggested me to pay an additional Rs.1000 to ge...තවදුරටත් කියවන්න