• අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 5 years ago
 • 5829 අදහස්

I paid the bribe to motor traffic at pottuvil

වාර්තා කරනු ලැබුවේ March 11, 2017 වෙතින් Ampara , Eastern Kalmunai  ι Report #157419

At the time the police standing near the police station, pottuvil to lahugala road that apapproximately 2. 5km between the traffic and pottuvil police...තවදුරටත් කියවන්න

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 5 years ago
 • 7550 අදහස්

Traffic violation

වාර්තා කරනු ලැබුවේ October 23, 2016 වෙතින් Ambalangoda , Southern  ι Report #130568

I was looking to overtake on the Galle Road and crossed the single line. However noticing the line I got back on to the lane. But had to bribe to avo...තවදුරටත් කියවන්න

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 6 years ago
 • 5696 අදහස්

It was not a traffic violation

වාර්තා කරනු ලැබුවේ December 15, 2015 වෙතින් Kurunegala , North Western  ι Report #85961

When I was coming from Kurunegala on Colombo Road near to Wehera area, one policeman begged me money telling that I did a traffic violation.There was ...තවදුරටත් කියවන්න

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 6 years ago
 • 5022 අදහස්

Bribe nation

වාර්තා කරනු ලැබුවේ December 11, 2015 වෙතින් Wattala , Western  ι Report #85595

Drove past a yellow crossing, while people were crossing. Was stopped further down the road, had a bit of chit chat with the officer, gave him 200 buc...තවදුරටත් කියවන්න

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 6 years ago
 • 5359 අදහස්

Motor traffic Bribe

වාර්තා කරනු ලැබුවේ December 7, 2015 වෙතින් කොළඹ , බස්නාහිර  ι Report #85239

Test Data- I paid Rs.500 at Nelum Pokuna Roundabout ...තවදුරටත් කියවන්න

 • අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
 • 7 years ago
 • 38507 අදහස්

Traffic bribe

වාර්තා කරනු ලැබුවේ October 9, 2014 වෙතින් Colombo , Western  ι Report #61956

Test sample...තවදුරටත් කියවන්න