• අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 4 years ago
 • 3978 අදහස්

Mage mila hari adhikai

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 21, 2016 වෙතින් Colombo , Western  ι Report #101372

Https://www.youtube.com/watch?v=VhB5a6NwfdM Middle and the last part of the discussion reveals a lot............තවදුරටත් කියවන්න

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 4 years ago
 • 4591 අදහස්

Underhand trasactions

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 21, 2016 වෙතින් Colombo , Western  ι Report #101368

Https://www.youtube.com/watch?v=MEAnkVmL1Jg True or fales? ...තවදුරටත් කියවන්න

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 4 years ago
 • 4517 අදහස්

Cinnamon Garden Police

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 12, 2016 වෙතින් Colombo , Western  ι Report #100383

I was stopped by a Police Officer of above Police on the above date at 12.25 pm saying that i didn't stopped at pedestrian crossing near BMICH . This...තවදුරටත් කියවන්න

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 4 years ago
 • 3494 අදහස්

Non stop road construction on the same stretch

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 5, 2016 වෙතින් Colombo , Western  ι Report #99622

I've been travelling from negombo to colombo most of the days where I pass the Muttakuliya road. For the last few years this road is constantly broken...තවදුරටත් කියවන්න

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 5 years ago
 • 5746 අදහස්

Dual citizenship expedite on bribery

වාර්තා කරනු ලැබුවේ December 16, 2015 වෙතින් Colombo , Western  ι Report #86033

We have applied for dual citizenship I Last April. But haven't received Yet. But one person we know got the dual citizenship giving Rs. 50000/- as a b...තවදුරටත් කියවන්න

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 5 years ago
 • 4078 අදහස්

My reaction to getting stopped by the Police for any traffic violation

වාර්තා කරනු ලැබුවේ December 13, 2015 වෙතින් Colombo , Western  ι Report #85773

This is not about a specific incident, but a statement of my reactions anytime I am stopped by the Police for a traffic violation as someone who has n...තවදුරටත් කියවන්න

 • අල්ලස් මැඩලන්නා
 • 5 years ago
 • 3805 අදහස්

Touts and official security guards offer to speed up process

වාර්තා කරනු ලැබුවේ December 11, 2015 වෙතින් Colombo , Western  ι Report #85604

I went to get a replacement for my lost driving license to the department in Piliyandala. Even as I was walking up to the entrance, I was approached b...තවදුරටත් කියවන්න