• අල්ලස් මැඩලන්නා
  • 8 years ago
  • 7905 අදහස්

No action from police for 4 months to stop disturbance

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 13, 2016 වෙතින් Wattala , Western  ι Report #100470

I live in Wattala and this has been a peaceful place for many years. There is this villa which opened about 3 or 4 months ago and they have vey loud p...තවදුරටත් කියවන්න

  • අල්ලස් මැඩලන්නා
  • 8 years ago
  • 7621 අදහස්

Cinnamon Garden Police

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 12, 2016 වෙතින් Colombo , Western  ι Report #100383

I was stopped by a Police Officer of above Police on the above date at 12.25 pm saying that i didn't stopped at pedestrian crossing near BMICH . This...තවදුරටත් කියවන්න

  • අල්ලස් මැඩලන්නා
  • 8 years ago
  • 6895 අදහස්

My reaction to getting stopped by the Police for any traffic violation

වාර්තා කරනු ලැබුවේ December 13, 2015 වෙතින් Colombo , Western  ι Report #85773

This is not about a specific incident, but a statement of my reactions anytime I am stopped by the Police for a traffic violation as someone who has n...තවදුරටත් කියවන්න