• අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
  • 5 years ago
  • 4264 අදහස්

Motor traffic Bribe

වාර්තා කරනු ලැබුවේ December 7, 2015 වෙතින් කොළඹ , බස්නාහිර  ι Report #85239

Test Data- I paid Rs.500 at Nelum Pokuna Roundabout

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?