• අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
  • 3 years ago
  • 2996 අදහස්

එක්දින සේවාව යටතේ ගමන් බලපත්‍රය දීර්ඝ කිරීම

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 6, 2016 වෙතින් කොළඹ , බස්නාහිර  ι Report #99766

එක්දින සේවාව යටතේ රු.7000 ක් ද ගෙවා ගමන් බලපත්‍රය දීර්ඝ කිරීම සඳහා ගියවිට එක්දින සේවාවා කිව්වාට ඉක්මනින් නොලැබෙන බවත් දවල් 2-3 වෛනකම් රස්තියාදු විමට සිදුවන බවත් පවසා ඉක්මනින් ලබාදීමට රු.1000 ක අල්ලසක් ගමන් බලපත්‍ර පිලිබද විස්තර ගන්නා ඉදිරිපස කවුන්ටරයේ සිටි මැදිවියේ නිලධාරියෙකු විසින් ඉල්ලා සිටින ලදී. මෙය සුලව දසුනක්. තරුන වගේ කෙනෙකු ගියවිට පැත්තකට කතාකොට මෙය සිදු කරයි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
1
14
0
3
0