• අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
  • 7 years ago
  • 9244 අදහස්

Certificate of conformity

වාර්තා කරනු ලැබුවේ August 9, 2016 වෙතින් Wattala , Western  ι Report #116316

Technical officer and PHI - jayakodi from wattala Pradesh Saba .I paid the price to obtain the coc for a bank loan. I paid this to the broker Mr Gamage currently my next door neighbor now. I have the evidence of the payment.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?