• අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
  • 7 years ago
  • 7699 අදහස්

I paid the bribe to motor traffic at pottuvil

වාර්තා කරනු ලැබුවේ March 11, 2017 වෙතින් Ampara , Eastern Kalmunai  ι Report #157419

At the time the police standing near the police station, pottuvil to lahugala road that apapproximately 2. 5km between the traffic and pottuvil police station. Time. 6 45pm

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?