• අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
  • 4 years ago
  • 5404 අදහස්

Immigration officer taken bribe today

වාර්තා කරනු ලැබුවේ March 26, 2018 වෙතින් Katunayake , Western  ι Report #180374

Today the immigration bribed 250USD from my 5 filipino clients even they had all requirements to visit Sri Lanka please do take action against this is not the first time

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?