• අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
  • 7 years ago
  • 6380 අදහස්

It was not a traffic violation

වාර්තා කරනු ලැබුවේ December 15, 2015 වෙතින් Kurunegala , North Western  ι Report #85961

When I was coming from Kurunegala on Colombo Road near to Wehera area, one policeman begged me money telling that I did a traffic violation.There was no pedestrian crossing.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?