• අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
  • 3 years ago
  • 2521 views

Paid bribe

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 27, 2016 from Colombo , Western  ι Report #102089

I PAID A BRIBE IN COLOMBO AIRPORT.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
0
4
0
0
0