• අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
  • 7 years ago
  • 9023 අදහස්

Paid bribe

වාර්තා කරනු ලැබුවේ April 27, 2016 වෙතින් Colombo , Western  ι Report #102089

I PAID A BRIBE IN COLOMBO AIRPORT.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?