• අල්ලස් දීමක් ගැන කියන්න
  • 7 years ago
  • 9258 අදහස්

Traffic violation

වාර්තා කරනු ලැබුවේ October 23, 2016 වෙතින් Ambalangoda , Southern  ι Report #130568

I was looking to overtake on the Galle Road and crossed the single line. However noticing the line I got back on to the lane. But had to bribe to avoid the inconvenience of paying a fine

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?