• இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
  • 8 years ago
  • 6821 பார்க்கப்பட்டது

It was not a traffic violation

அறிக்கையிடப்பட்டது  December 15, 2015 இருந்து Kurunegala , North Western  ι Report #85961

When I was coming from Kurunegala on Colombo Road near to Wehera area, one policeman begged me money telling that I did a traffic violation.There was ...மேலும் வாசிக்க