• இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 3 years ago
 • 2415 views

Mage mila hari adhikai

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 21, 2016 from Colombo , Western  ι Report #101372

Https://www.youtube.com/watch?v=VhB5a6NwfdM Middle and the last part of the discussion reveals a lot............Read more

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 3 years ago
 • 2502 views

Underhand trasactions

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 21, 2016 from Colombo , Western  ι Report #101368

Https://www.youtube.com/watch?v=MEAnkVmL1Jg True or fales? ...Read more

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 3 years ago
 • 2387 views

Fake deeds and plans adjusted

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 15, 2016 from Wattala , Western  ι Report #100745

The Araliya hotel in Wattala has been taking over properties at a rate in the area. We have found out that it involves a lot of fake deeds and bribes ...Read more

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 3 years ago
 • 2345 views

No action from police for 4 months to stop disturbance

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 13, 2016 from Wattala , Western  ι Report #100470

I live in Wattala and this has been a peaceful place for many years. There is this villa which opened about 3 or 4 months ago and they have vey loud p...Read more

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 3 years ago
 • 2743 views

Cinnamon Garden Police

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 12, 2016 from Colombo , Western  ι Report #100383

I was stopped by a Police Officer of above Police on the above date at 12.25 pm saying that i didn't stopped at pedestrian crossing near BMICH . This...Read more

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 3 years ago
 • 3091 views

I experienced a courteous customer service!

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 06, 2016 from Sri Jayawardenapura Kotte , Western  ι Report #99769

I experienced a courteous and efficient service when I went to change the name in the water bill, this National Water Supply and Drainage Board is sit...Read more

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 3 years ago
 • 2244 views

Special approval for building on beach

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 05, 2016 from Wattala , Western  ι Report #99632

I was trying to build my restaurant close to the beach and I was told it's not permitted and no approvals can be given then how do these people do thi...Read more

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 3 years ago
 • 2127 views

Non stop road construction on the same stretch

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 05, 2016 from Colombo , Western  ι Report #99622

I've been travelling from negombo to colombo most of the days where I pass the Muttakuliya road. For the last few years this road is constantly broken...Read more

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 3 years ago
 • 4535 views

Dual citizenship expedite on bribery

அறிக்கையிடப்பட்டது  December 16, 2015 from Colombo , Western  ι Report #86033

We have applied for dual citizenship I Last April. But haven't received Yet. But one person we know got the dual citizenship giving Rs. 50000/- as a b...Read more

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 3 years ago
 • 2909 views

My reaction to getting stopped by the Police for any traffic violation

அறிக்கையிடப்பட்டது  December 13, 2015 from Colombo , Western  ι Report #85773

This is not about a specific incident, but a statement of my reactions anytime I am stopped by the Police for a traffic violation as someone who has n...Read more