• இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 6 years ago
 • 7119 பார்க்கப்பட்டது

Mage mila hari adhikai

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 21, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #101372

Https://www.youtube.com/watch?v=VhB5a6NwfdM Middle and the last part of the discussion reveals a lot............மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 6 years ago
 • 7870 பார்க்கப்பட்டது

Underhand trasactions

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 21, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #101368

Https://www.youtube.com/watch?v=MEAnkVmL1Jg True or fales? ...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 6 years ago
 • 6934 பார்க்கப்பட்டது

Cinnamon Garden Police

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 12, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #100383

I was stopped by a Police Officer of above Police on the above date at 12.25 pm saying that i didn't stopped at pedestrian crossing near BMICH . This...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 6 years ago
 • 5499 பார்க்கப்பட்டது

Non stop road construction on the same stretch

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 5, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #99622

I've been travelling from negombo to colombo most of the days where I pass the Muttakuliya road. For the last few years this road is constantly broken...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 7 years ago
 • 7899 பார்க்கப்பட்டது

Dual citizenship expedite on bribery

அறிக்கையிடப்பட்டது  December 16, 2015 இருந்து Colombo , Western  ι Report #86033

We have applied for dual citizenship I Last April. But haven't received Yet. But one person we know got the dual citizenship giving Rs. 50000/- as a b...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 7 years ago
 • 6277 பார்க்கப்பட்டது

My reaction to getting stopped by the Police for any traffic violation

அறிக்கையிடப்பட்டது  December 13, 2015 இருந்து Colombo , Western  ι Report #85773

This is not about a specific incident, but a statement of my reactions anytime I am stopped by the Police for a traffic violation as someone who has n...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 7 years ago
 • 5654 பார்க்கப்பட்டது

Touts and official security guards offer to speed up process

அறிக்கையிடப்பட்டது  December 11, 2015 இருந்து Colombo , Western  ι Report #85604

I went to get a replacement for my lost driving license to the department in Piliyandala. Even as I was walking up to the entrance, I was approached b...மேலும் வாசிக்க