• இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
  • 6 years ago
  • 7233 பார்க்கப்பட்டது

Fake deeds and plans adjusted

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 15, 2016 இருந்து Wattala , Western  ι Report #100745

The Araliya hotel in Wattala has been taking over properties at a rate in the area. We have found out that it involves a lot of fake deeds and bribes ...மேலும் வாசிக்க

  • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
  • 6 years ago
  • 7001 பார்க்கப்பட்டது

No action from police for 4 months to stop disturbance

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 13, 2016 இருந்து Wattala , Western  ι Report #100470

I live in Wattala and this has been a peaceful place for many years. There is this villa which opened about 3 or 4 months ago and they have vey loud p...மேலும் வாசிக்க

  • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
  • 6 years ago
  • 5811 பார்க்கப்பட்டது

Special approval for building on beach

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 5, 2016 இருந்து Wattala , Western  ι Report #99632

I was trying to build my restaurant close to the beach and I was told it's not permitted and no approvals can be given then how do these people do thi...மேலும் வாசிக்க