• இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
  • 7 years ago
  • 7900 பார்க்கப்பட்டது

Dual citizenship expedite on bribery

அறிக்கையிடப்பட்டது  December 16, 2015 இருந்து Colombo , Western  ι Report #86033

We have applied for dual citizenship I Last April. But haven't received Yet. But one person we know got the dual citizenship giving Rs. 50000/- as a b...மேலும் வாசிக்க