• இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
  • 6 years ago
  • 5499 பார்க்கப்பட்டது

Non stop road construction on the same stretch

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 5, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #99622

I've been travelling from negombo to colombo most of the days where I pass the Muttakuliya road. For the last few years this road is constantly broken...மேலும் வாசிக்க