• இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
  • 8 years ago
  • 7905 பார்க்கப்பட்டது

No action from police for 4 months to stop disturbance

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 13, 2016 இருந்து Wattala , Western  ι Report #100470

I live in Wattala and this has been a peaceful place for many years. There is this villa which opened about 3 or 4 months ago and they have vey loud p...மேலும் வாசிக்க

  • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
  • 8 years ago
  • 7619 பார்க்கப்பட்டது

Cinnamon Garden Police

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 12, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #100383

I was stopped by a Police Officer of above Police on the above date at 12.25 pm saying that i didn't stopped at pedestrian crossing near BMICH . This...மேலும் வாசிக்க

  • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
  • 8 years ago
  • 6895 பார்க்கப்பட்டது

My reaction to getting stopped by the Police for any traffic violation

அறிக்கையிடப்பட்டது  December 13, 2015 இருந்து Colombo , Western  ι Report #85773

This is not about a specific incident, but a statement of my reactions anytime I am stopped by the Police for a traffic violation as someone who has n...மேலும் வாசிக்க