• இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
  • 7 years ago
  • 9242 பார்க்கப்பட்டது

Certificate of conformity

அறிக்கையிடப்பட்டது  August 9, 2016 இருந்து Wattala , Western  ι Report #116316

Technical officer and PHI - jayakodi from wattala Pradesh Saba .I paid the price to obtain the coc for a bank loan. I paid this to the broker Mr Gam...மேலும் வாசிக்க

  • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
  • 8 years ago
  • 6219 பார்க்கப்பட்டது

Bribe nation

அறிக்கையிடப்பட்டது  December 11, 2015 இருந்து Wattala , Western  ι Report #85595

Drove past a yellow crossing, while people were crossing. Was stopped further down the road, had a bit of chit chat with the officer, gave him 200 buc...மேலும் வாசிக்க