• இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
  • 8 years ago
  • 6219 பார்க்கப்பட்டது

Bribe nation

அறிக்கையிடப்பட்டது  December 11, 2015 இருந்து Wattala , Western  ι Report #85595

Drove past a yellow crossing, while people were crossing. Was stopped further down the road, had a bit of chit chat with the officer, gave him 200 bucks and went home.

உங்கள் கருத்து என்ன?