• இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
  • 7 years ago
  • 9085 பார்க்கப்பட்டது

Certificate of conformity

அறிக்கையிடப்பட்டது  August 9, 2016 இருந்து Wattala , Western  ι Report #116316

Technical officer and PHI - jayakodi from wattala Pradesh Saba .I paid the price to obtain the coc for a bank loan. I paid this to the broker Mr Gamage currently my next door neighbor now. I have the evidence of the payment.

உங்கள் கருத்து என்ன?