• இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
  • 5 years ago
  • 6822 பார்க்கப்பட்டது

Human Rights commission

அறிக்கையிடப்பட்டது  May 14, 2018 இருந்து Jaffna , Northern  ι Report #182605

I went to human rights commission jaffna.complaint against human rights issue against my work place but she asked me 25000/- she is name is Rajanayagam sinthuja what happens Please this is a serious issue

உங்கள் கருத்து என்ன?