• இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
  • 7 years ago
  • 7701 பார்க்கப்பட்டது

I paid the bribe to motor traffic at pottuvil

அறிக்கையிடப்பட்டது  March 11, 2017 இருந்து Ampara , Eastern Kalmunai  ι Report #157419

At the time the police standing near the police station, pottuvil to lahugala road that apapproximately 2. 5km between the traffic and pottuvil police station. Time. 6 45pm

உங்கள் கருத்து என்ன?