• இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
  • 3 years ago
  • 2289 views

Paid bribe

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 27, 2016 from Colombo , Western  ι Report #102089

I PAID A BRIBE IN COLOMBO AIRPORT.

உங்கள் கருத்து என்ன?
0
4
0
0
0