• இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
  • 7 years ago
  • 9144 பார்க்கப்பட்டது

Traffic violation

அறிக்கையிடப்பட்டது  October 23, 2016 இருந்து Ambalangoda , Southern  ι Report #130568

I was looking to overtake on the Galle Road and crossed the single line. However noticing the line I got back on to the lane. But had to bribe to avoid the inconvenience of paying a fine

உங்கள் கருத்து என்ன?